Akademik Eserleri

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1.Tarhan, Ahmet (2011).Kurumsal Çevre Sorumluluğu: Sanayi Kuruluşlarının Web Sayfaları Üzerine Bir Değerlendirme, NWSA e-Journal of New World Sciences Academy, 6 (3),539-558.

2.Tarhan, Ahmet (2013). Halkla İlişkilerde Medyayla İlişkiler: Medya Çalışanlarının Görüşleri Üzerine Bir Saha Araştırması, NWSA e-Journal of New World Sciences Academy, 8 (2), 226-251.

3.Tarhan, Ahmet & Karakuş, Melis (2017). Siyasal İletişimde Web Sayfalarının Halkla İlişkiler Amaçlı Kullanımı: Siyasal Partileri Üzerine Bir Analiz, Route Educational & Social Science Journal, 4 (5), 28-41.

4.Tarhan, Ahmet & Karakuş, Melis (2018). Türkiye Gündeminin Yazılı Basında Sunumu: Sabah, Sözcü ve Hürriyet Örneği, The Journal of Social Sciences, 25, 475-493.

5.Gürbüz, Salih & Tarhan, Ahmet (2019). Türkiye’nin İlk 500 Sanayi Kuruluşunun Sponsorluk Uygulamaları: Kurumsal Web Sayfaları Üzerine Bir Analiz, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 31, 537-559.

6. Demir, Eda; Tarhan, Ahmet & Görkemli, Nur (2019). Sivil Toplum Kuruluşlarında Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya: Türk Kızılayı ve LÖSEV Örneği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 42, 125-141.

7. Tarhan, Ahmet & Gürbüz, Salih (2020). Banka Tercihini Etkileyen Halkla İlişkiler Değişkenleri: Kurum İmajı Üzerine Bir Alan Araştırması, Erciyes İletişim Dergisi, 7 (1), 75-106.

8. Karataş, Eren &Tarhan, Ahmet (2021). Yerel Yönetimlerde E-Belediye Uygulamaları: Büyükşehir Belediyeleri Üzerine Bir İçerik Analizi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 45, 317-335.

9. Silsüpür, Özer & Tarhan, Ahmet (2021).Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Marka İmajı Üzerindeki Rolüne Dair Bir Araştırma, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 9 (2), 598-629.

10. Tarhan, Ahmet & Kaya, Kahraman Kağan (2022). Halkla İlişkilerde Konstrüktivist Teori Açısından Sponsorluk Uygulamalarının Önemi: Teorik Bir Çalışma, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 62(1), 594-614.

11. Yavuz, Ayşe & Tarhan, Ahmet (2022). Tarihi Çarşılardaki Tüketim Ritüelleri: Eski ve Yeni İşleyişin Sentezi, Erciyes İletişim Dergisi, 9(2), 979-1003.

12. Tarhan, Ahmet; Kırca, Sevgi & Engincan Doğmuş (2022). Yerel Yönetimlerin Halkla İlişkiler Amaçlı Twitter Kullanımı: Büyükşehir Belediyeleri ve Belediye Başkanları Üzerine Bir Analiz, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 49, 66-86.

13. Tarhan, Ahmet & Emsen, Sevde (2023).Kurumsal Web Sayfalarının Diyalojik Halkla İlişkiler Amaçlı Kullanımı: Hastaneler Üzerine Bir İnceleme, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 33, 31-65.

14. Karakuş, M. & Tarhan, A. (2023). Yükseköğretim Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımları ve Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişki, İletişim ve Toplum Araştırmaları Dergisi , 3 (2) , 209-232 .

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1.Tarhan, Ahmet (2005). Bir Hayat Tarzı Olarak Tüketim : Çarşıdan Mağazaya Bir Değişimin Anatomisi, Konya Kitabı VIII, 69-78.

2.Tarhan, Ahmet (2007). Halkla İlişkilerde Tanıma ve Tanıtma Aracı Olarak İnternet: Belediyelerin Web Sayfaları Üzerine Bir Analiz, Selçuk İletişim, 4(4), 75-95.

3.Tarhan, Ahmet (2007). Modern Çağda Sema’ın Seyirlik Gösteri Haline Dönüştürülmesi, Mevlâna Araştırmaları Dergisi, 1 (1), s. 177-202.

4.Tarhan, Ahmet (2009). Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Halkla İlişkilerin Rolü Üzerine Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma, Akademia, 1 (1), 66-81.

5.Kalender, Ahmet &Tarhan, Ahmet (2009). Belediyelerin Kamuyu Bilgilendirme Amaçlı SMS Kullanımına Muhtarların Bakışı Üzerine Bir Araştırma, Selçuk İletişim, 5(4), 18-35.

6.Tarhan, Ahmet (2012). Büyükşehir Belediyelerinin Sosyal Medya Uygulamalarına Halkla İlişkiler Modellerinden Bakmak, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi -Naci Bostancı Özel Sayısı, Güz 2012, Sayı: 35, 79-101.

7.Tarhan, Ahmet (2014).Medyayla İlişkilerde Kurumsal Web Sayfalarının Kullanımı: Halkla İlişkiler Odaklı Bir Değerlendirme, Selçuk İletişim, 8 (2), 61-89.

8. Tarhan, Ahmet & Yavuz, Ayşe (2021). Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı Çerçevesinde Televizyon İzleme Alışkanlıkları ve Motivasyonları, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(2), 450-476.

Ulusal Kitaplar

1.Tarhan, Ahmet (2011). Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler ve E-Devlet Uygulamaları, Konya: Palet Yayınları.

2.Tarhan, Ahmet & Bakan, Ömer (2013). Belediyelerde Halkla İlişkiler ve Vatandaş Algısı, Konya: Literatürk Yayınları.

3.Balcı, Şükrü; Tarhan, Ahmet& Bal, Enes (2013). Medya ve Siyasal Katılım -2011 Genel Seçimleri Konya Araştırması, Konya: Literatürk Yayınları.

Ulusal Kitaplardaki Bölümler

1.Balcı, Şükrü & Tarhan, Ahmet (2007). Hastane Tercihinde Etkili Olan Değişkenler: Halkla İlişkilerin Rolünü Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Metin Işık (Ed.), Tüm Yönleriyle Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları, 245-280.

2.Tarhan, Ahmet (2008). Halkla İlişkiler Modelleri, Ahmet Kalender ve Mehmet Fidan (Eds.), Halkla İlişkiler,Konya: Tablet Yayınları, 121-144.

3.Tarhan, Ahmet & Fidan, Zuhal (2016). Siyasal Halkla İlişkilerde Medya Yönetiminin Rolü ve Önemi: “1 Kasım 2015 Genel Seçimleri Örneği”,Şükrü Balcı (Ed.), 7 Haziran’dan 1 Kasım’a Türkiye’de Siyasal İletişim Uygulamaları, Konya: Literatürk Yayınları, 203-241.

4. Tarhan, Ahmet & Fidan, Zuhal (2016). Siyasal İletişimde Sosyal Medyanın Kullanımı:”7 Haziran-1 Kasım 2015 Genel Seçimleri Twitter Örneği”, Şükrü Balcı(Ed.), 7 Haziran’dan 1 Kasım’a Türkiye’de Siyasal İletişim Uygulamaları, Konya: Literatürk Yayınları, 401-440.

5. Fidan, Zuhal & Tarhan, Ahmet (2018). Fordizmden Post-Fordizme Değişen Tüketiciler, Yaşam Tarzları ve Boş Zaman, Bünyamin Ayhan (Ed.), İletişim Sosyolojisi, Konya: Literatürk Yayınları, 255-276.

6. Tarhan, Ahmet (2020). Dijitalleşmenin Kavramsal ve Tarihsel Süreci, Mustafa Akdağ (Ed.), Dijital Kültür ve Sosyal Medya, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını,  4-19.

7. Tarhan, Ahmet (2020). Sosyal Medyanın Kavramsal ve Tarihsel Süreci, Mustafa Akdağ (Ed.),  Dijital Kültür ve Sosyal Medya, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını,  103-121.

Uluslararası Kitaplardaki Bölümler

1. Tarhan, Ahmet & Bal, Mustafa (2015). Corporate Social Responsibility PracticeImplications in New Communication Platforms, Corina Daba – Buzoianu, Hasan Arslan & Mehmet Ali Icbay (eds), Contextual Approaches in Communication,Frankfurt: Peter Lang, 37-46.

2.Tarhan, Ahmet (2016). The Reliability Perception of the Corporate News inSocial Media, Aydemir Okay (ed), Trust in Communication Management, Frankfurt:Peter Lang, 347-368.

3.Şentürk, Zülfiye Acar & Tarhan, Ahmet (2017). Life Styles and Consumption Culture Changing in Parallel with Globalization, Bünyamin Ayhan (ed), Different Aspects of Globalization, Frankfurt: Peter Lang, 101-123.

4. Tarhan, Ahmet (2019). Social Media Presence of Banks in Terms of Public Relations: The Example of Ziraat Bank, Iş Bank, and Kuveyt Türk Participation Bank,  Bayram Oğuz Aydın, Salih Gürbüz, Özlem Duğan (eds),  Public Relations In The Networked Publics, Berlin: Peter Lang, 257-274.

5. Gürbüz, Salih & Tarhan, Ahmet (2021). Ticari Karakter Olarak Maskotların Kurumsal Kimlikle İlişkisi: Konya Örneği’nde Bir Araştırma, Enderhan Karakoç & Onur Taydaş (Eds), 21. Yüzyıl Medya Çalışmaları, Konya: Tablet Yayınları, 17-50.

6. Tarhan, Ahmet & Gürbüz, Salih (2021). Kültür Endüstrisi Bağlamında Mevlevilik ve Sema, Pınar Güner Koçak (Ed), Kültür Odaklı Halkla İlişkiler ve Reklam, Konya: Literatürk Yayınları, 53-84.

7. Tarhan, Ahmet (2021). Belediyelerde E-Halkla İlişkiler: Konya Büyükşehir Belediyesi Örneği, Geleneğin Yenilikle Sentezi Konya Şehir Modeli – Samimiyet, Konya: Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları.

8. Tarhan, Ahmet & Kaya, Kahraman Kağan (2023). Beşiktaş JK Resmi İnternet Platformu’nun İki Yönlü İletişim Açısından İncelenmesi, Akademik Bakışla Beşiktaş JK, İstanbul: Urzeni Yayınları, 125-162.

9. Tarhan, Ahmet & Kaya, Kahraman Kağan (2023). Karma Motifli Model ve Twitter’da Sunumu: Türkiye’deki MVNO’lar Üzerine Bir Araştırma, Halkla İlişkiler Kuramları ve Güncel Yaklaşımlar, Ankara: Nobel Yayınları, 105-122.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1.Tarhan, Ahmet (2006).Turistik Tanıtma Sorununa Bir Çözüm Önerisi: Tanıtma Tekerleği, I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi Beyşehir Meslek Yüksekokulu,11-13 Mayıs, Konya, 46-58.

2.Fidan, Mehmet & Tarhan, Ahmet (2006). Bir Oyun Aracı Olarak İnternet ve Beyşehir Üzerine Yapılan Bir Araştırma, I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi Beyşehir Meslek Yüksekokulu, 11-13 Mayıs, Konya, 375-385.

3.Balcı, Şükrü & Tarhan, Ahmet (2007). Siyasal Bilgilenme ve İnternet: 22Temmuz 2007 Genel Seçimleri’nde Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması, Medya ve Siyaset Uluslararası Sempozyumu, Cilt 1, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, 15-17 Kasım, İzmir, s. 322-335.

4.Tarhan, Ahmet (2011).Sponsorship Applications of GSM Network Operators: AnAnalyze of Web Pages, International Journal of Arts and Sciences Conference,Anglo – American University, June 21-24, Prague, Czech Republic.

5.Tarhan, Ahmet; Canöz, Kadir& Bakan, Ömer (2013). Airlines Companies’ Usageof Social Media: A Content Analysis of Airlines Companies’ Tweeter Messages,The Asian Conference on the Social Sciences, Offical Conference Proceedings,June 6-7, Osaka, Japan,329-341.

6.Bakan, Ömer; Tarhan, Ahmet& Canöz, Kadir (2013). Japan and Japanese Imagein Turkish Newspapers, The Asian Conference on the Social Sciences,OfficalConference Proceedings, June6-7, Osaka, Japan, 492-502.

7.Canöz, Kadir; Bakan, Ömer& Tarhan, Ahmet  (2013). Brand Marks asMessenger of Publicity for the City: The Level of Awareness of the City BrandMarks, The Asian Conference onthe Social Sciences, Offical ConferenceProceedings, June 6-7, Osaka, Japan,503-516.

8. Tarhan,Ahmet (2014).The Role of Social Media to Political Information, IISES TheInternational Institute of Social and Economic Sciences:  Vienna 10thAcaademic Conference, June 3-6, Vienna, Austria, 844-856.

9. Tarhan,Ahmet; Canöz,Kadir & Bakan, Ömer (2015). The Analysis of the SponsorshipActivities of the Banks Through Their Corporate Web Pages,  IISES TheInternational Institute of Social and Economic Sciences: 19thInternational AcademicConference, September 16-19, Florence, Italy, 769-788.

10. Canöz,Kadir; Bakan, Ömer& Tarhan, Ahmet (2015). The Use of Social Media Among theStudents ofCommunication Faculty, IISES The International Institute ofSocial and Economic Sciences: 19th International Academic Conference,September16-19, Florence, Italy, 132-143.

11. Bakan,Ömer; Tarhan,Ahmet & Canöz, Kadir (2015). The Views of University StudentsTowardsPublic Relations Profession and Its Practitioners, IISES TheInternationalInstitute of Social and Economic Sciences: 19th InternationalAcademicConference, September 16-19, Florence, Italy, 56-63.

12.Tarhan, Ahmet & Çelik, Fatih (2016). Yaşam Tarzı Unsurlarının Türk Dizilerindeki Sunumu: “Huzur Sokağı” Dizisi Üzerine Bir Analiz, I.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 13-15 Ekim, Elazığ, Asos Congress Bildiri Kitabı, 2491-2508.

13.Tarhan, Ahmet (2016). Looking Through the Public Relations’ Window to SocialMedia: An Analysis on Home Appliances Sector, 2nd International Conference on the Changing World and Social Research – 2016, October 14-16,Barcelona, Spain, 15-24.

14.Tarhan, Ahmet & Karakuş, Melis (2017). Siyasal İletişimde Web Sayfalarının Halkla İlişkiler Amaçlı Kullanımı: Siyasal Partiler Üzerine Bir Analiz, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 18-20 Mayıs, Antalya.

15.Karaduman, Nedim; Tarhan, Ahmet & Akdağ, Mustafa (2017). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Sosyal Medyada Duyurulması Üzerine Ülker, Eti ve Torku Örneğinde Bir Araştırma, 2. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 26-27 Ekim, Kocaeli.

16.Koçak, Pınar Güner; Tarhan, Ahmet & Akdağ, Mustafa (2017). Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Sosyal Medyada Yer Alması Üzerine Turkcell, Vodafoneve Türk Telekom Örneğinde Bir Araştırma, VI. International Congress on Current Debates in Social Sciences (CUDES), December 14-16, İstanbul.

17. Tarhan, Ahmet & Karakuş, Melis (2018). Türkiye Gündeminin Yazılı Basında Sunumu: Sabah, Sözcü ve Hürriyet Örneği, 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 3-5 Mayıs, Alanya.

Bilimsel Etkinlikler ve Dergi Hakemlikleri

Editör,Selçuk İletişim, 2012-2019

Editör Yardımcısı, Selçuk İletişim, 2005-2011

Alan Editörlüğü, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2021-

Alan Editörlüğü, Türkiye Medya Akademisi Dergisi 2022-

Danışma Kurulu Üyeliği, Selçuk İletişim

Danışma Kurulu Üyeliği, Middle Black Sea Journal of Communication Studies Dergisi 

Danışma Kurulu Üyeliği, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Danışma Kurulu Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi İFADE Dergisi

Danışma Kurulu Üyeliği, Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi

Danışma Kurulu Üyeliği, Simetrik İletişim Araştırmaları Dergisi

Danışma Kurulu Üyeliği, Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi

Danışma Kurulu Üyeliği, Aksaray İletişim Dergisi

Yayın Kurulu Üyeliği, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Yayın Kurulu Üyeliği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Hakem, Selçuk İletişim

Hakem, Akdeniz İletişim Dergisi

Hakem, NWSA e-Journal of New World Sciences Academy

Hakem, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Hakem, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Hakem, AKADEMİA  Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Hakem, e-GİFDER Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Hakem, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Hakem, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Hakem, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Hakem,  International Journal of Aeronautics and Astronautics 

Hakem, Çatalhöyük Uluslararası Turizm Araştırmaları Dergisi

Hakem, Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi

Hakem, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Hakem, Türkiye Medya Akademisi Dergisi

Hakem, Simetrik Araştırmalar Dergisi

Hakem, Konya Sanat Dergisi

tr_TRTurkish